عضو هیات ‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران در کارگاه آموزشی نوسازی و تولید مسکن:  شهرسازی مفهوم اش در توسعه تدریجی آرام و غیر شتاب زده نهفته است/ چالش های جامعه با مدیریت کردن ، قابل حل می باشد/ افراط و تفریط در رابطه با حفاظت و توسعه مقبول نیست هر دو آنها دو روی یک سکه هستند/ بسیج عموم مردم در توسعه  مسکن از اهمیت بالای برخوردار ا ست/ تجربیات  موفق می تواند منجر به تغییر در نگرش ها و رویکردهای مدیران شود

عضو هیات ‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران در کارگاه آموزشی نوسازی و تولید مسکن: شهرسازی مفهوم اش در توسعه تدریجی آرام و غیر شتاب زده نهفته است/ چالش های جامعه با مدیریت کردن ، قابل حل می باشد/ افراط و تفریط در رابطه با حفاظت و توسعه مقبول نیست هر دو آنها دو روی یک سکه هستند/ بسیج عموم مردم در توسعه  مسکن از اهمیت بالای برخوردار ا ست/ تجربیات  موفق می تواند منجر به تغییر در نگرش ها و رویکردهای مدیران شود

  سیدمسلم سیدالحسینی، عضو هیات‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران در کارگاه آموزشی نوسازی و تولید مسکن، اظهارداشت: امروزه موضوع تولید و عرضه مسکن یکی از چالش های کلیدی کشور به شمار می آید. به گزارش بازآفرینی به نقل از روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، سیدالحسینی با بیان اینکه چالش مسکن موضوع فراگیر متاثر و