نهاوندیان : هفته ایی نیست که آقای رئیس جمهور موضوع بازآفرینی شهری را به شکل جدی پیگیری نکنند

نهاوندیان : هفته ایی نیست که آقای رئیس جمهور موضوع بازآفرینی شهری را به شکل جدی پیگیری نکنند

به گزارش پایگاه خبری بازآفرینی معاون اقتصادی رئیس جمهور در جلسه ستاد بازآفرینی پایدار شهری استان کرمان گفت : طرح بازآفرینی پایدار شهری مورد تاکید ویژه آقای دکتر روحانی است و باید عرض کنم هفته ایی نیست که آقای رئیس جمهور به شکل جدی موضوع بازآفرینی را پیگیری نکنند. نهاوندیان گفت : طرح بازآفرینی شهری