شرکت بازآفرینی شهری و مرکز تحقیقات راه و شهرسازی تفاهم نامه همکاری امضا کردند

شرکت بازآفرینی شهری و مرکز تحقیقات راه و شهرسازی تفاهم نامه همکاری امضا کردند

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و شرکت بازآفرینی شهری ایران در راستای توسعه همکاری‌های علمی، پژوهش و آموزشی با رویکرد حل مسائل و مشکلات محلات هدف بازآفرینی و تسهیل در ساخت مسکن، ارائه خدمات و آموزش مدیران شهری و ساکنین محلات مذکور، با استفاده از ظرفیت‌ها، منابع و امکانات و ظرفیت‌های طرفین اعم‌ از