گزارش اختصاصی پایگاه خبری بازآفرینی از فرایند بازآفرینی در شهر تاریخی سمنان

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بازآفرینی از فرایند بازآفرینی در شهر تاریخی سمنان

شهر دیروز، رونق امروز ( علی اکبر بنی اسدی) پیشینه هر شهر که سند هویت شهروندان آن است، در قالب آثار و ابنیه‌ای تجلی می‌یابد که معمولاً در هسته مرکزی آن قرار دارد؛ از این رو کانون هر شهر به سبب مزیت‌های بسیار می‌تواند سنگ بنای توسعه آن باشد. به گزارش پایگاه خبری بازآفرینی ،