بررسی چالشهای بازآفرینی شهری در اصفهان در گزارش همشهری

بررسی چالشهای بازآفرینی شهری در اصفهان در گزارش همشهری

شهریورماه سال گذشته رسانه وزین همشهری گزارشی مبسوطی در خصوص چالشهای بازآفرینی در شهر اصفهان کارکرده که حاوی نکات ارزشمندیست به همین جهت با کسب اجازه از همکاران محترم همشهری این مصاحبه خواندنی بازنشر می گردد شیرین شفیعی- اصفهان – دیوارهای خشت و گلی خمیده، درها و پنجره‌های فروریخته و خانه‌های نیمه‌خرابه در بافت قدیمی