بازآفرینی ، بهره شهر سمنان از باغ ها  

بازآفرینی ، بهره شهر سمنان از باغ ها  

دکتر ابراهیم علومی / عضو هیئت علمی دانشگاه سرمایه های طبیعی و فرهنگی موجود در محدوده باغ های دایر در شهر تاریخی سمنان (منطبق بر محدوده منطقه یک شهرداری سمنان) سرمایه ای بی بدیل و منشا هویت تاریخی مردم سمنان هستند که از یک سو بخش جدائی ناپذیر از منظر فرهنگی شهر سمنان به شمار