پنجمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی آرمان‌شهر کودکان

 پنجمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی آرمان‌شهر کودکان

‌‌‌ ‌‌ به گزارش بازآفرینی پنجمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی آرمان‌شهر کودکان چهارشنبه این هفته طبق معمول هفته های گذشته در فرهنگسرای اندیشه برگزار خواهد شد مهمانان این نشست دکتر نوید سعیدی رضوانی ، عضو هیات مدیره جامعه مهندسان شهرساز ایران ، دکتر رسول جعفری‌زاده ، پژوهشگر دوره دکتری طراحی شهری ، دکتر سحر