بازآفرینی هموار می گردد

بازآفرینی هموار می گردد

دکتر فرنوش حمیدپور/ مدیر دفتر تسهیلگری سکونت گاه غیررسمی بنی هاشم کرمان فرآیند توسعه شهری در کشورهای در حال توسعه با چالش های گوناگونی در چند دهه اخیر مواجه بوده است. سیاست گذاری ناکام و مداخلات مسئله ساز در برنامه ریزی شهری به گسترش سکونتگاه های غیررسمی دامن زده است. این سکونتگاه ها معلولی کالبدی-فضایی