ارائه تجربه بازآفرینی باغ راه های شهر سمنان در دومین کنفرانس مدیریت شهری تبریز

ارائه تجربه بازآفرینی باغ راه های شهر سمنان در دومین کنفرانس مدیریت شهری تبریز

تجربه بازآفرینی باغ راه های شهر سمنان در دومین کنفرانس مدیریت شهری تبریز ارائه می شود به گزارش پایگاه خبری بازآفرینی ، مقاله علی اکبر بنی اسدی مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان تحت عنوان ” رویکرد محرک توسعه در برندسازی مقصد گردشگری با بازآفرینی باغ راه ها (مطالعه موردی : باغ راه

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بازآفرینی از فرایند بازآفرینی در شهر تاریخی سمنان

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بازآفرینی از فرایند بازآفرینی در شهر تاریخی سمنان

شهر دیروز، رونق امروز ( علی اکبر بنی اسدی) پیشینه هر شهر که سند هویت شهروندان آن است، در قالب آثار و ابنیه‌ای تجلی می‌یابد که معمولاً در هسته مرکزی آن قرار دارد؛ از این رو کانون هر شهر به سبب مزیت‌های بسیار می‌تواند سنگ بنای توسعه آن باشد. به گزارش پایگاه خبری بازآفرینی ،