در سالجاری ریالی از تسهیلات بهسازی و نوسازی روستایی پرداخت نشده است / انتظار ما این بود با وضعیت تورمی فعلی این تسهیلات با عددی متناسب با تورم و به موقع پرداخت شود ولی شاهدیم اصل آنچه وعده شده نیز تحقق نیافته است . 

در سالجاری ریالی از تسهیلات بهسازی و نوسازی روستایی پرداخت نشده است / انتظار ما این بود با وضعیت تورمی فعلی این تسهیلات با عددی متناسب با تورم و به موقع پرداخت شود ولی شاهدیم اصل آنچه وعده شده نیز تحقق نیافته است . 

شهباز حسن پور بیگلری ، نماینده سیرجان و بردسیر و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در نطق خود با انتقاد از دولت در خصوص عدم پرداخت تسهیلاتی چون ازدواج ، فرزند آوری و مسکن روستایی گفت : در سال جاری ریالی از تسهیلات مسکن روستایی پرداخت نشده و این موضوع در مورد سایر تسهیلات پرمخاطب دیگر نیز متاسفانه وجود دارد .؛