درباره ما

امروزه “بازآفرینی شهری” مقبول ترین و در عین حال موثرترین رویکرد در مواجهه با اشکال گوناگون ناکارآمدی و نارسایی در بافتهای شهریست …

در بافتهای تاریخی و فرسوده و همچنین در سکونتگاه های غیررسمی ، در درون یا پیرامون شهرها ، رویکرد “بازآفرینی شهری” که هدف اصلی آن زیست پذیر و تاب آور سازی بافتهای شهریست ، پذیرفته شده ترین سیاست شهریست …

خوشبختانه در سالهای اخیر این رویکرد جدید و موثر در برخورد با بافتهای ناکارآمد در میهن عزیزمان نیز مورد توجه محافل دانشگاهی و اندیشمندان حوزه سیاست گذاری و مدیریت شهری قرار گرفته است …

این سیاست نوین شهری لازمست به سیاست محوری مدیریت شهری نیز مبدل شده و همه کنشگران مدیریت شهری در شهرهای کوچک و بزرگ میهن عزیزمان ، اقدامات خود را هم راستا با یکدیگر در این چارچوب سازمان دهی نمایند

به بیان دیگر لازمست بازآفرینی شهری به گفتمان محوری در حوزه مدیریت شهری تبدیل گردد …

با این دغدغه و با هدف ایجاد فضای رسانه ایی معطوف به رویکرد بازآفرینی پایدار شهری “پایگاه خبری بازآفرینی ” بعنوان نخستین رسانه رسمی کشور در زمینه بازآفرینی شهری با مشارکت عده این از متخصصین حوزه رسانه و همچنین حوزه برنامه ریزی شهری در بهمن ماه 1396 با مجوز هیئت محترم نظارت بر مطبوعات کشور به شماره 81123 راه اندازی گردیده است …

پایگاه خبری بازآفرینی در پی اطلاع رسانی اصولی و حرفه ای مجموعه اقدامات درجریان در قالب بازآفرینی شهری در شهرهای مختلف کشورمان است